תנאי שימוש

הינך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתנאי השימוש באתר המהווים את תנאי ההסכם
בינך לבינינו. כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר או נקבה, מופנה ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
מובהר, כי השימוש באתר מהווה הודעה מצדך כי קראת הוראות תנאי שימוש אלו, הבנת אותם והינך
מסכים להם ללא הסתייגות.

 

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש , נבקשך שלא לעשות כל שימוש באתר.

 

בעלי האתר ו/ או מי מטעמו שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתם
הבלעדי. הנוסח העדכני של תנאי השימוש כפי שיפורסם באתר, הוא שיחייב א ת הצדדים. בכל מק רה של
סתירה בין תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים, י גברו תנאי השימוש.

 

אופן השרות וכללי שימוש באתר

 

א. אתר _מהאף עד הזנב- רפואה וטרינרית בג ובה העיניים_ שכתו בת האינטרנט שלו הינה
www.af2zanav.com -להלן: "האתר"), הוא אתר למתן שירותי ייעוץ
וטרינרי , המתבסס על המידע המדווח ע"י המשתמש ועל מ ידע רפואי קודם באתר.

 

ב. על מנת לעשות שימוש באתר ולקבל את השירותים הניתנים בו הינך חייב להיות תושב מדינת
ישראל, בן 18 ומעלה, אשר ברשותך ת.ז. תקפה.

 

ג. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר ו/או שירות לכל משתמש
עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

 

ד. השירות הניתן במסגרת האתר אינו מחליף בדיקת וטרינר ו/או בדיקה פיזית של בע"ח ואינו
מיועד למצבי חירום ו/או לגבי בע"ח במצב רפואי שאינו יציב.

 

ה. השירות ייעוץ וטרינרי יינתן באופן הבא:
ה.1 .פתיחת פניה ומילוי שאלון רפואי;
ה.2 .צירוף כל החומר הרלוונטי בקשר עם בע"ח, לרבות היסטוריה רפואית, בדיקות, תיק
רפואי, תמונות, סרטוני וידאו וכיו"ב. במקרה ש ימצא ע"י בעלי האתר כי קיים חוסר
בנתונים הפוגעים ביכולת להעניק את השירות , תתבקש להשלים את המידע החסר;
ה.3 .לאחר קבלת כל החומר הנדרש תיבחן הפניה, וככל שיימצא ע"י בעלי האתר שהפניה
והמצב הרפואי של בע"ח מתאימים ומאפשרים מתן ייעוץ במסגרת האתר . תתואם עמך
שיחת ייעוץ. הינך מאשר בזאת, כי ידוע לך שמתן השירות במסגרת האתר אינו מתאים
לכל פניה , והדבר תלוי בנסיבות הפניה, המידע שהועבר על ידך וכיו"ב. החלטה האם
ניתן לתת את השירות והייעוץ לאותה פניה נתונה לשיקול דעתם המקצועי הבלעדי של
בעלי האתר. לאחר בחינת הפניה, תישלח לך הודעה האם פנייתך מתאימה למתן ייעוץ.
פניה שנמצאה לא מתאימה לייעוץ – לא תחויב בתשלום ;
ה.4 .בתוך 1 – 3 ימי עסקים ממועד קבלת מלוא המידע הנדרש, וככל שנקבע ע"י בעלי
האתר שהפניה מת אימה למתן ייעוץ, תתואם שיחת ייעוץ עם הווטרינרית של האתר
(משך השיחה עשוי להשתנות ממקרה למקרה ), במהלכה עשויים להישאל שאלות
המשך, סקירה של המצב הרפואי, מתן המלצות ומענה על שאלות (להלן: "שיחת
הייעוץ");

ה.5 .סיכום ייעוץ יישלח אליך בדוא"ל בתוך 1 – 2 ימי עסקים ממועד שיחת הייעוץ (להלן:
"סיכום הייעוץ");
ה.6 .שיחת מעקב תתבצע בחלוף מספר ימים / שבועות , בהתאם לצורך ;

 

ו. הינך מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה. עצם הכניסה
והשימוש באתר מעידים על הסכמתך והתחייבותך לפעול כדלקמן:
ו.1 .הינך מתחייב של א להעלות, לשלוף, לשדר , להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר
העלול להטעות ו/או שנועד להערים על אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות על האתר ו/או
העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או העלול לעודד, לשדל, להמריץ
או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור עפ"י כל דין ו/או הכולל "וירוס" או תוכנה עוינת
אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב ו/או הכולל פרסומת ו/או העלול להפר זכויות
קניין רוחני ו/או זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או העלול להוות
בגדר איום, פגיעה, העלבה, לשון הרע, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה וכיו"ב.
ו.2 .הינך מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בדרך כלשהי ב" קוד המקור" של האתר
ו/או המידע ולא לה עלות תוכנות ו/או יישומים שעלולים ל פגוע ו/או לגרום נזק כלשהו
לאתר ו/או לצד ג'.
ו.3 .הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המסופק ע"י האת ר. הזכות לעשות
שימוש במידע הינה לשימושך האישי הפרטי בלבד.
ו.4 .הינך מתחייב שלא לאגור מידע על משתמשים אחרים באתר , בין היתר, באמצעות
תוכנות מסוגים שונים ו/או לעשות שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר ו/או להטריד
אדם אחר .
ו.5 .הינך מתחייב שלא להציב את האתר, או כל חלק ממנו, במסגרת אתר אחר ו/או כחלק
מאתר אחר ו/או לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת
האינטרנט ו/או בשירות אחר , מבלי לקבל את הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב , ו/או
לפגוע בדרך כשלהי בזכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר.
ו.6 .הינך מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם כל דין ו/או שאינו מוסכם.

 

ז. בעלי האתר רשאים למנוע ממך את השימוש בו, עפ"י שיקול דעתם הבל עדי ומבלי למסור על כך
הודעה מראש , וזאת בין היתר בקרות אחד מהמקרים הבאים:
ז.1 .אם הפרת את תנאי השימוש ו/או כל הסכם אחר בקשר עם השימוש באתר.
ז.2 .אם נמנעת מלשלם בגין השירות הניתן במסגרת האתר .
ז.3 .אם מסרת במכוון פרטים שגויים ו/או מידע ו/או תיאור מסולף, כוזב, שקרי או מטעה .
ז.4 .אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה בלתי חוקי או שימוש שנועד להקל ו/או לסייע
ו/או לעודד ביצוע מעשה כזה, או אם ביצעת מעשה ו/או מחדל העלולים לפגוע באתר
ו/א ו בצד ג'.

 

תשלום

 

א. המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ.

 

ב. התשלום מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית "ביט" / "פייבוקס " למספר טלפון
0545909053 ואישור על ביצוע התשלום יועבר לאתר במעמד הפניה.

 

ג. במידה ובוצע תשלום מראש, פניות שנמצאו ע" י בעלי האתר לא מתאימות למתן השירות יקבלו
זיכוי על מלוא הסכום ששולם.

 

ד. החיוב בפועל יתבצע במעמד תיאום הייעוץ וטרם העברת סיכום ייעוץ בכתב.

 

ה. התשלום הינו בגין שירות הניתן בקשר עם בע"ח אחד ולגבי מקרה רפואי אחד. כל פניה בקשר
עם בע"ח נוסף ו/או מקרה רפואי נוסף , תהווה פניה חדשה ותחויב בנפרד פעם נוספת.

 

ו. ייעוץ המשך בתוך 30 יום מ שליחת סיכום הייעוץ – יחויב בעלות פניה רגילה בהנחה של %30 .
ייעוץ המשך לאחר 30 יום משליחת סיכום הייעוץ – יחויב בעלות מחיר מלא של פניה רגילה.

 

ז. בעלי האתר רשאים בכל עת לשנות ו/או לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים
בו, את היצע המוצרים ו/או השירותים והכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

 

פרטיות

 

א. בעלי האתר מחויבים לשמור ככל שניתן באמצעים העומדים לרשותם על כללי הפרטיות תוך
שמירת סודיות המידע האישי שלך . אולם, בשימושך בשרותי האתר הנך מאשר כי ידוע וברור לך
שלא תמיד ניתן להבטיח הבטחה מלאה את שמירת הסודיות ו /או פרטיות המידע שאתם
מעבירים באמצעות האינטרנט והדואר האלקטרוני ואין באפשרות בעלי האתר להבטיח באופן
מוחלט מניעת חדירות למחשבים ו/או לשרתים מהם פועל האתר ו /או למיד ע המוחזק בהם ,
ובמידה ויעלה בידי צד ג ' לחדור למידע השמור באתר ו/א ו להשתמש בו לרעה, הינך מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בשל כך .

 

ב. הינך מתבקש לבדוק בזהירות את המידע אותו הינך מעביר וזאת על מנת שלא יגרמו לך נזקים
מיותרים.

 

ג. הפרטים אשר מסרת בעת פתיחת הפניה באתר , לרבות הפרטים האישיים, וכן כל מידע
שתמסור ו/או שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר , לרבות תיעוד שיחות הייעוץ, יישמרו ע"י
האתר, בין היתר, לצורך מתן השירות ותיעוד התיק הרפואי של בע"ח. יחד עם זאת, בעלי האתר
יהיו רשאי ם לעשות שימוש בפרטים אלו גם על מנת ליצור עמך קשר ולעדכנך בדבר מבצעים ו/או
שירותים נוספים הניתנים באתר. כמו כן יהיו בעלי האת ר רשאי ם לעשות שימוש בפרטים אלו
לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי שישמש למתן שירותים רלוונטים ו/או שיפורם. בעלי
האתר יהיו רשאים למסור נתונים סטטיסטיים לצדדים שלישיים , ובלבד שאין הנתונים מזהים
אותך באופן אישי.

 

ד. הינך מאשר בזאת שידוע לך, כי המידע אותו תמסור באתר ו/ או נתוני גלישה שלך באתר עלולים
להיאסף ולהישמר גם ע"י החברה המארחת את האתר על שרתיה ו/או המעבדת את המידע,
ו/או מאבטחת את המידע וכיו"ב.

 

ה. בעלי האתר לא יעבירו פרטים מזהים אודותיך לצד ג', למעט מידע שיאסף ע"י צדדי ג' כאמור
בס"ק ד' לעיל ו/ או לכל ערכא ה משפטית וכן למעט במקרים הבאים:

ה.1 .אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע לאחר.
ה.2 .לשם גביית התשלום בגין השירות.
ה.3 .בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליך משפטי, אם יהיו, בינך לבין האתר.
ה.4 .אם ביצעת מעשה ו/או מחדל העלולים לפגוע באתר ו/או בצד ג ' אחר.
ו. הינך ר שאי בכל עת לפנות ל אתר בכתובת הדוא"ל com.gmail@af2zanav ,ולבקש לקבל פירוט
אודות המידע שנשמר לגביך, ככל שנשמר, כי מ ידע שנשמר אודותיך, כולו או חלקו, יתוקן ו/או
יימחק מהאתר, ובעלי האתר יפעלו בשקידה בתוך פרקי הזמן המתחייבים עפ"י דין, על מנת
למלא את בקשתך . יחד עם זאת, הינך מאשר בזאת שידוע לך, כי במקרה של מחיקת המידע
שנשמר אודותיך מהאתר, לא ניתן יהיה לשחזר מידע זה פעם נוספת ולא ניתן יהיה להעניק לך
שירות נוסף בעתיד, מבלי לאשר תחילה פעם נוספת את תנאי השימוש אלו, לרבות האמור
בפרק "פרטיות " זה.

 

פרסומים

 

א. מובהר בזאת, כי ככל ויתאפשר באתר פרסום תגובות ע"י הגולשים, לא יהיו בעלי האתר אחראים
לתוכן פרסומים אלו, לרבות כל שינוי ו/או תיקון שנעשה בהם ע" י גורמים שאינם בעלי האתר
ובעלי האתר לא יישא ובכל אחריות בנדון. הסתמכות על פרסומים ותגובות אלו הינה ב אחריותך
בלב ד.

 

ב. על המשתמשים והגולשים באתר האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עלולה לנבוע
מפרסום תגובה שלהם וכל המשתמשים והגולשים באתר מתחייבים להימנע מפרסם תכנים
שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקי ו/או פוגעים בפעילות האתר ו/או בעלי אופי מסחרי ו/או
המכילים מידע פרסומי ו/או הם בעלי אופי גזעני ו/או פ וגעני ו/ או שיש בהם משום לשון הרע ו/או
עלולים להוות פגיעה בפרטיות ו/או עלולים לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל תוכן העלול להוות
בסיס לקובלנה פלילית ו/או עוולה נזיקית ו/או כל תוכן העלול להוות הטעיה ו/ או שידוע למשתמש
כי הינו תוכן שקרי, מטעה או מסולף.

 

ג. בעלי האתר רשאים להסיר פרסומים ו/או תגובות להן, לשנות את מבנם, מראם וזמינותם ו/או לא
לפרסמם מלכתחילה, והכל ללא הודעה מוקמת ועפ"י שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. יחד
עם זאת, אין בכך כדי לחייב את בעלי האתר לבדוק פרסומים אלו. אם נפגעת מפרסום כלשהו
באתר, הינך רשאי לפנות ל בעלי האתר בדוא"ל com.gmail@af2zanav בבקשה להסיר את
הפרסום. הסרת הפרסום נתונה לשיקול דעת ם הב לעדי של בעלי האתר.

 

ד. במידה ובעלי האתר יפרסמו פרסומים שונים ובכללם המלצות, מובהר בזאת כי כל פרסום שכזה
ו/או המלצה ו /או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/ או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין
להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/ או נוהג בהם ו/ או על פי הם עושה זאת על
אחריותו הבלעדית בלבד.

 

ה. בעצם השימוש באתר הינך נותן בזאת את הסכמתך , לקב ל "דבר פרסומת" , כהגדרתו ב תיקון 40
לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ,וכן הסכמתך לפי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א – 1981 ,שבעלי האתר ישלחו אלי ך מעת לעת, חומר פרסומי ו/ או מבצעים ו /או
הודעות ביחס לשירותים ו/ או אירועים ו /או מבצעים שונים של האתר. ידוע ל ך, כי תוכל בכל עת
לפנות לבעלי האתר באמצעות כתובת הדוא"ל com.gmail@af2zanav ,לצורך הסרת ך מרשימת
התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליך.

 

ו. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י בעלי האתר. קישורים א לו
נועדו לנוחיותך בלבד ואין ל בעלי האתר כל שליטה ו/או אחריות על אתרי אינטרנט אלה ו/או
לתכנים המופעים בהם. הסתמכות על התכנים המפורסמים באתרים אלו הינה על אחריותך
בלבד.

 

הודעות

 

כל הודעה ו /או שינוי ו /או עניין שבעלי האתר מעוניינים להביא לידיעתך תשלח אלי ך באמצעות כתובת
הדואר האלקטרוני שמסרת באתר או על -ידי פרסום באתר. במידה ובעלי האתר מודיע ים על שינוי כל שהו
בתנאי מתנאי ההתקשרות עם האתר, הרי אי קבלת מענה ו /או אי הסכמה לשינוי תחשב כי השינוי מוסכם
עליך.

 

זכויות קניין רוחני

 

א. כל הזכויות באתר, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני , ובכלל זה ומבלי למעט זכויות הקניין הרוחני
בעיצוב האתר, בתכנים, באיורים, בצילומים, בתמונות, בקטעי אודיו, בקטעי וידאו, בטקסט,
בגרפיקה, בכל העמודים, התוכן והמידע המתפרסם באתר, בבסיס הנתונים, ברשימת
המשתמשים, תיאור השירותים וכל פרט אחר הקשור ב אתר, במישרין ו /או בעקיפין, וכיו"ב )להלן:
"המידע "( , הינם בבעלות בעלי האתר באופן בלעדי.

 

ב. הינך מצהיר בזאת כי אין לך ולא יהיו לך זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע והינך מסכים
לכך ומתחייב כי אינך רשאי לעשות כל שימוש ו/או להעתיק ו/ או להפיץ כל מידע מהאתר ללא
אישור מראש ו בכתב של בעלי האתר.

 

ג. אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין , לרבות כל ההגבלות והאיסורים
הקבועים בדין בקשר עם זכויות קניין רוחני.

 

אחריות

 

א. בעצם השימוש באתר הינך מאשר , כי ידוע לך שהשירות הניתן לך במסגרת ה אתר תלוי בתקפות
המידע המסופק על ידך, וכי כל מידע חלקי / חסר / שגוי עלול להביא לייעוץ לא מדויק ו/או לא
מתאים, והינך מסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעת עמדה, עצות או כל מידע
אחר שיסופק במסגרת השירות, בהתבסס על המידע אותו אתה תספק, נעשה לפי שיקול דעתך
ועל אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

ב. בעלי האתר אינם אחראים לאי דיוקים, או להיעדר עדכון לטעויות או חוסרים שנפלו ביחס למידע
המפורסם בו או באמצעותו . יתכן, וחלק מהמידע מקורו בצד ג', ולבעלי האתר אין כל אחריות בגין
מידע מעין זה.

 

ג. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתוכנם של קישורים אל האתר המפנים א ליו מאתרי אינטרנט
אחרים ו/או לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים אליהם מפנה האתר.

 

ד. הינך מוו תר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין תכונות האתר ומגבלות השימוש בו.

 

ה. בעלי האתר אינם מתחייב ים , כי האתר יהיה זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא
יופרעו ו/או יופסקו ו/או כי השימוש באתר יתאפשר בצורה תקינה מכל מחשב ו/או מכשיר קצה
אחר. בעלי האתר לא יהי ו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שעלולים להיגרם לך עקב
הפרעות ו/או הפסקות כנ"ל ו/או עקב אי התאמה בין מערכת האתר לבין המערכת בה אתה
משתמש ו/או כתוצאה מוירוסים, תוכנות או קבצים זדוניים באתר.

 

ו. בעלי האתר רשאים לחדול בכל עת מפעילות האתר, בין לתקופה קצובה ובין אם באופן קבוע,
לשנות את מבנהו, מראהו, אופיו, זמינות השירותים ו/או התנאים המוצעים בו, ללא הודעה
מוקדמת ומבלי לקבל את הסכמתך והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי
בעלי האתר בגין כך.

 

החוק וסמכות השיפוט

 

החוק התקף ביחס לתנאי שימוש אלו הינו החוק התקף במדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס
לתנאי שימוש אלו תהא נתונה לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר חיפה בלבד.

crosschevron-down דילוג לתוכן